Phân bón cho Thanh Long

Ngày đăng: 13/04/2017

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CÂY THANH LONG Để canh tác Thanh Long theo hướng bền vững, năng suất, chất lượng thì việc quản lý chất hữu cơ trong đất và bổ sung thêm phân vô cơ phải được thực hiện thường xuyên liên tục. Khi sử dụng phân vô cơ cần chọn các loại phân cung cấp đầy đủ các chất Đạm, Lân, Kali và Trung - Vi Lượng (TE) cho phù hợp. Trong suốt thời kỳ sinh trưởng và phát triển, cây hút nhiều chất Kali nhất, sau đó đến Đạm và Lân, gọi là những nguyên tố Đa Lượng. Ngoài ra, cây cần một số nguyên tố với lượng vừa phải như: Canxi, Magiê, Lưu Huỳnh gọi là những chất Trung Lượng. Đặc biệt, cây thanh long cần các chất Kẽm, Sắt, Mangan, Bo, Molyden với lượng rất ít những giữ vài trò rất quan trong trong cây gọi là chất Vi Lượng.

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CÂY THANH LONG


Để canh tác Thanh Long theo hướng bền vững, năng suất, chất lượng thì việc quản lý chất hữu cơ trong đất và bổ sung thêm phân vô cơ phải được thực hiện thường xuyên liên tục. Khi sử dụng phân vô cơ cần chọn các loại phân cung cấp đầy đủ các chất Đạm, Lân, Kali và Trung - Vi Lượng (TE) cho phù hợp. Trong suốt thời kỳ sinh trưởng và phát triển, cây hút nhiều chất Kali nhất, sau đó đến Đạm và Lân, gọi là những nguyên tố Đa Lượng. Ngoài ra, cây cần một số nguyên tố với lượng vừa phải như: Canxi, Magiê, Lưu Huỳnh gọi là những chất Trung Lượng. Đặc biệt, cây thanh long cần các chất Kẽm, Sắt, Mangan, Bo, Molyden với lượng rất ít những giữ vài trò rất quan trong trong cây gọi là chất Vi Lượng. 

Ở nước ta giống Thanh Long ruột trắng được trồng khá phổ biến hơn Thanh Long ruột đỏ. Mỗi giống thanh long có đặc tính sinh trưởng và năng suất cũng khác nhau nên nhu cầu phân bón cũng khác nhau. Tuy nhiên, nhu cầu các chất dinh dưỡng có tỷ lệ tương đối giống nhau giữa các giống trong từng thời kỳ sinh trưởng: -

 Giai đoạn kiến thiết cơ bản, từ khi trồng mới đến 1-2 năm tuổi. Cây cần nhiều Đạm để phát triển thân, cành, Lân cao để phát triển bộ rễ, nhiều chồi, Kali giúp cho cây cứng cáp, chống chịu sâu bệnh, Trung Vi Lượng vừa đủ giúp cho cây phát triển cân đối. Tùy thuộc đặc tính đất canh tác, mà chọn phân bón dạng hợp chất có đầy đủ các chất Đa Trung Vi Lương, có tỷ lệ N:P:K phù hợp cho cây thanh long giai đoạn kiến thiết cơ bản là: 2:2:1,5; 2:2:1, 2:1:1. 

- Ở giai đoạn kinh doanh, cây cho trái ổn định và đi vào khai thác, cây cần Kali cao, Đạm khá, Lân vừa đủ, Trung Vi Lượng thích hợp nhằm nuôi trái to đẹp, năng suất cao, chất lượng tốt, chín đồng loạt. Các công thức phân bón hợp chất có đầy đủ các chất Đa Trung và Vi Lượng trong đó có tỷ lệ N:P:K phù hợp cho cây thanh long giai đoạn kinh doanh là: 2:1:2, 2:1:3, 2:2:3, 1:1:1. 

Nhằm giúp các nhà vườn thuận lợi trong khâu bón phân, Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phân Bón Bình Việt xin giới thiệu sản phẩm phân bón Hữu Cơ Vi Sinh Bình Việt để cung cấp chất hữu cơ, vi sinh vật có lợi và cải tạo đất, phân NPK 20-20-15+Bo+TE, NPK 16-16-8+Bo+TE sử dụng tốt ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, sản phẩm NPK 20-9-23+Bo+TE, 16-8-16+Bo+TE, phân bón chuyên dùng cho cây Thanh Long phù hợp cho cây ở giai đoạn kinh doanh. Đây là sản phẩm phân bón NPK Bình Việt cung cấp cho cây Thanh Long Đạm, Lân, Kali còn được bổ sung đầy đủ các chất Trung Vi Lượng (TE). 

Quy trình sử dụng phân bón như sau

Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 
- Bón lót: 10-15kg phân chuồng hoai hoặc 2-5 kg Hữu Cơ Vi Sinh Bình Việt + 50-80 gram NPK 16-16-8+Bo+TE. 
- Bón thúc 300-400gram NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt, khoảng 3 tháng sau khi trồng, sau đó cứ 3 tháng/lần, mỗi lần 350-400 gram NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt/trụ. Phân NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt, với hàm lượng Đạm cao giúp cây phát triển thân, cành, Lân cao để phát triển bộ rễ, nhiều chồi, Kali giúp cho cây cứng cáp, chống chịu sâu bệnh, Trung Vi Lượng vừa đủ giúp cho cây phát triển cân đối. 
- Hằng năm đầu mùa mưa bón 10-15kg phân chuồng hoai hoặc 2-5kg phân hữu cơ Hữu Cơ Vi Sinh Bình Việt /trụ, tùy theo hàm lượng chất hữu cơ trong đất. 

Thời kỳ kinh doanh: 
a. Bón phân thanh long ra hoa tự nhiên: Đối với Thanh Long ra hoa tự nhiên, sau khi thu hoạch đến trước khi ra hoa, ngoài bón phân hữu cơ phải bổ sung 1,5 – 2,5kg NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt /trụ, giúp cho cây mau hồi phục, phân hóa mầm hoa sớm, hoa to. Lượng phân trên được chia ra bón làm các lần bón, cụ thể như sau: 
  * Lần 1 khoảng tháng 10: Sau khi thu hoạch, tiến hành cắt cành tạo tán, bón 15- 20 kg phân chuồng hoai hoặc 2-5 kg Hữu Cơ Vi Sinh Bình Việt + 400-500 gram NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt/trụ.

  * Lần 2 khoảng tháng 12: Bón 400-600 gram NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt /trụ. 
  * Lần 3 khoảng tháng 02: Bón 400-600 gram NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt/trụ. 
  * Lần 4 khoảng tháng 04: Bón 400-500 gram NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt/trụ.

Phân bón NPK 20-9-23+Bo+TE Bình Việt chuyên nuôi trái Thanh Long, loại phân NPK này có tỷ lệ NPK phù hợp nhất để nuôi trái Thanh Long có bổ sung các chất Trung Vi Lượng, giúp cho trái to, chất lượng, chín đồng loạt, có màu sáng đẹp. Giai đoạn nuôi trái, khi cây cho trái ổn định bón 1,5-2,5 kg phân NPK 20-9-23+Bo+TE hay 16-8-16+Bo+TE /trụ, chia ra làm 4 lần bón, mỗi tháng/lần. Lượng bón cụ thể như sau: 
  * Lần 5: Sau khi thụ phấn 3-5 ngày bón 300-500 gram NPK 20-9-23+Bo+TE Bình Việt hoặc 16-8-16+Bo+TE /trụ, sau khi đậu trái 7-10 ngày. 
  * sau khi bón lần thứ 5 cứ  mỗi tháng bón 01 lần: Bón 400-600 gram NPK 20-9-23+Bo+TE Đất Xanh , 16-8-16+Bo+TE/trụ.
b. Bón phân cho Thanh Long xử lý đèn:
Bón phân cho Thanh Long xử lý ra hoa trái vụ, sau khi thu hoạch đến trước khi ra hoa. Ngoài bón phân Hữu Cơ Vi Sinh Bình Việt + 1,5- 2,5kg NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt/trụ, giúp cho cây mau hồi phục, phân hóa mầm hoa sớm, hoa to. Chia ra bón làm các lần, cụ thể như sau: 
  * Lần 1: Sau khi thu hoạch, khoảng tháng 10 tiến hành cắt cành tạo tán, bón 15-20kg phân chuồng hoai hoặc 2-5kg phân Hữu Cơ Vi Sinh Bình Việt + 0,6-0,8kg  NPK 20-20-15+ Bo+TE Bình Việt/trụ.

  * Lần 2: Trước ra hoa (7 ngày trước khi thắp đèn): 0,6-0,8kg  NPK 20-20-15+ Bo+TE Bình Việt/trụ.

  * Lần 3: Sau khi thụ phấn 3-5 ngày  bón 0,3-0,5kg NPK 20-9-23+Bo+TE/trụ, hoặc NPK 16-8-16+Bo+TE Bình Việt/trụ sau khi đậu trái từ 7-10 ngày. Phân bón NPK 20-9-23+Bo+TE chuyên nuôi trái Thanh Long, loại phân có tỷ lệ NPK phù hợp nhất để nuôi trái Thanh Long có bổ sung các chất Trung Vi Lượng, giúp cho trái to, chất lượng, chín đồng loạt, có màu sáng đẹp. 
  * Từ lần thứ 4 đến lần thứ 6, mỗi tháng/lần: Bón 400-600 gram NPK 20-9-23 +Bo+TE/trụ hay NPK 16-8-16+Bo+TE Đất Xanh/trụ