Đạm Phú Mỹ chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 20%

Ngày đăng: 12/04/2017

DPM sẽ chi trả tổng cộng khoảng 783 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Tổng Công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí (mã: DPM) vừa đưa ra nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt.

Theo đó, DPM sẽ thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 20% (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Như vậy DPM sẽ chi trả tổng cộng khoảng 783 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức lần này. Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Được biết trong 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu của DPM đạt 5.415 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 960 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Hiện tại tổng công ty đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.344 tỷ đồng và khoảng 4.500 tỷ đồng tiền và tương đương tiền trong tài khoản.