Phân bón cho Cao su

Ngày đăng: 13/04/2017

Phân bón cho Cao su

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CAO SU

  1. CAO SU KIẾN THIẾT:
  2. Năm thứ 1: bón từ 150-200 kg/ha NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt hay 200-250kg NPK 16-16-8+Bo+TE Bình Việt/ha
  3. Năm thức 2: bón từ 200-250 kg/ha NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt hay 300-350kg NPK 16-16-8+Bo+TE Bình Việt/ha.
  4. Năm thức 3: bón từ 250-300 kg/ha NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt hay 350-400kg NPK 16-16-8+Bo+TE Bình Việt/ha.
  5. Năm thứ 4: bón từ 350-400 kg/ha NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt hay 400-450kg NPK 16-16-8+Bo+TE Bình Việt/ha.
  6. Năm thứ 5: bón từ 450-500 kg/ha NPK 20-20-15+Bo+TEBình Việt  hay 450-500kg NPK 16-16-8+Bo+TE Bình Việt/ha.
  7. Năm thứ 6: bón từ 550-600 kg/ha NPK 20-20-15+Bo+TE Bình Việt  hay 600-700kg NPK 16-16-8+Bo+TE Bình Việt /ha.

 

  1. CAO SU KINH DOANH:

Đất đỏ bazal, đất đen

Liều bón 500 - 700 kg/ha

Đất xám bạc màu và đất khác

Liều bón 700-800 kg/ha

1/ Đầu mùa mưa: 150-200kg

20-9-23+Bo+TE hoặc 16-8-16+Bo+TE

1/ Đầu mùa mưa: 200-250kg

2/ Giữa mùa mưa:150-200kg

20-9-23+Bo+TE hoặc 16-8-16+Bo+TE

2/ Giữa mùa mưa: 200- 300kg

3/ Cuối mùa mưa:250-300kg

20-9-23+Bo+TE hoặc 16-8-16+Bo+TE

3/ Cuối mùa mưa:200-250kg